Leaba chrochta: seòrsa leabaidh a tha cumanta air sean luing, neo ann an camp, gu h-àraid sna àiteachan blath.

Air long ann an Gearmailt an Ear
Air long ann an Gearmailt an Ear