Tha Ionad Chaluim Chille Ìle 'na cholaiste Ghàidhlig faisg air a' Bhogha Mhòr ann an Ìle. Dh’ fhosgail e ann an 2002. Tha e a' tabhainn chùrsaichean goirid sa Ghàidhlig sa samhradh agus aig àmannan eile den bhliadhna. Ann an co-bhonn ri Sabhal Mòr Ostaig agus Sgeama na Gàidhlig aig OGE tha e comasach air cùrsaichean a thabhainn tron Ghàidhlig suas gu ìre ceum MA.

Ceangal a-mach deasaich