Is e a tha ann an inneal broinne-losgaidh, inneal teas a libhrigeas cumhachd cruthaichte le losgadh connadh an broinne uidheam an t-innil fhein. Is e a tha ann an inneal ghais, inneal pheatroil, inneal dheiseil, inneal Wankel agus Rothadair-Ghais uile eisimplirean de innealean broinne-losgaidh.

Four-stroke cycle (or Otto cycle)
1. Inntrigeadh (Induction)
2. Teannachadh (Compression)
3. Cumhachd
4. Traoghadh (exhaust)

Tha iadsan eu-coltach ri innlean-stoithe, a tha iomanaichte le gas (stoith) cruthaichte le losgadh connadh taobh a muigh nan soitheachachan obraichidh.

Chaidh turcadh air a' chiad inneal broinne losgaidh le innleadair Frangaich a dh'iomain inneal mhuilinn le ghas cho fad air ais ri 1857.