Tha ilbhinn (iol-bheinn) a' ciallachadh beann air a bheil moran sgorran creagach.

Ilbhinn sna Beanntan Creagach