Tha trì cnàmhan ann an gualainn: cnàmh an ugain, slinnean agus cam-dhubh.

Gualann dhaonna

Faodaidh gualann oisinn no uileann monaidh a chialladh mar an ceudna.