Ann an saorsainneachd cuibhle, tha gath a' seasamh airson fear de na buill cuibhle a tha nan sgapadh a-mach bhon chìoch chun an roithlein.

Cuibhle le dà ghath dheug.