Galar fèin-spèiseach na pearsanatachd

Tha galar fèin-spèiseach na pearsantachd 'na ghalar na pearsantachd, anns a tha cuideigin beò-ghlacte le comasan pearsanta, neart, cliù, agus uaill.

Tha ann cumadh leantach mòrchuise (an dealbhachd no giùlan), miann airson chliùthachaidh, agus dìth cho-fhaireachdainne, a’ tòiseachadh mus inbheachd mhoch agus làthaireil ann an iomadaidh suidheachaidhean, mar chomharraicheadh còig no tuilleadh nan coltas seo leantala:

  1. Tha ciall mòrchuiseach fèin-spèise aige/aice (mar aibhseachadh nam buadhan agus comasan, bidh dùil aige/aice air aithneachaidh cho ceannasach gun buadhan coltach)
  2. Is ro-oidhirpichte le dealbhachd buaidhe, neirt, dearsalachd, maise neo-chrìochnach, no gràidh fhoirfe
  3. Creididh gur e/i “‘na (h-)aonar” agus is urrainn dha/dhi a bhith air thuigsinn le no bu chòir dha/dhi a chumail comann le daoine eile (no comannan) sònraichte
  4. Iarraidh e/i cliùthachadh anabarrach
  5. Tha ciall de airidheachd aige/aice, mar dùilean mì-reusanta chàraidh shònraichte bàidheil no gèilleadh fèin-ghluaiseach le d(h)ùilean
  6. Tha dubh-shaothrach ‘na (h-)eadar-obair, mar a’ gabhail cair air daoine eile a chosnadh airson a b(h)uannachd fhèin
  7. Gun cho-fhaireachdainn: tha aindeonach aithneachadh no faireachdainn dàimh leis na tòcaidhean is feuman dhaoine eile
  8. Tha e/i gu tric farmadach de luchd eile no creididh gur luchd eile farmadach dhe/dhi
  9. Foillsichidh e/i giùlan no beachd àrdanach, uaibhreach