Frèam-iomraidh coitcheann Eòrpach airson chànanan

Tha an Frèam-iomraidh coitcheann Eòrpach airson chànanan (Beurla: Common European Framework of Reference for Languages, no CEFR) ’na stiùireadh gus comas luchd-ionnsachaidh cànain a thomhas ann an dòigh chunbhalach air feadh na h-Eòrpa, agus thathar ga chur gu feum barrachd agus barrachd ann an dùthchannan eile an t-Saoghail cuideachd. Tha na sia ìrean aige, A1, A2, B1, B2, C1, C2, gan cleachdadh fad is farsaing a-nis mar an t-slat-tomhais chumanta Eòrpach airson comas cànain a thomhas.

A1 Tòiseachadh Tuigidh agus cleachdaidh e/i beannachdan làitheil, agus abairtean gu math math sìmplidh gus riatanasan bunaiteach na beatha iarraidh. Cuiridh e e fhéin an aithne do dhaoine eile, agus is urrainn dha ceistean a chur agus a fhreagairt a thaobh ghnothaichean pearsanta leithid an àite far a bheil e a’ fuireachd, daoine is aithne dha, agus rudan a th’ aige.  Nì e còmhra sìmplidh a-null ’s a-nall ma bhios an duine eile deònach labhairt gu slaodach agus a bhith ga chuideachadh.
A2 Bunaiteach Tuigidh e/i abairtean agus gnàthasan-cainnt cumanta a bhuineas gu dìreach ri gnothaichean làitheil (mar eisimpleir. fiosrachadh bunaiteach pearsanta agus teaghlaich, ceannachd sna bùthan, an sgìre, an obair).  Nì e còmhradh tuigseach mu ghnothaichean a tha sìmplidh, dìreach, àbhaisteach.  Bheir e tuairisgeil sìmplidh air a bheatha fhéin, gnothaichean mun cuairt, agus feumalachdan bunaiteach.
B1 Eadar-mheadhanach Tuigidh e/i na prìomh phuingean ann an conaltradh soilleir air gnothaichean air a bheil e eòlach anns an obair, sgoil, cur-seachadan, 7c.  Nì e an gnothach anns a’ mhórchuid de shuidheachaidhean a dh’ éiricheas fhad’s a tha e a’ siubhal ann an sgìre far a bheilear a’ bruidhinn a’ chànain. Sgrìobhaidh e teacsa sìmplidh leantannach mu chuspairean air a bheil e eòlach no anns a bheil ùidh aige.  Bheir e cunntas air rudan a thachair dha, air a dhòchasan, aislingean agus amasan, agus bheir e adhbharan agus mìneachaidhean goirid air beachdan agus planaichean.
B2 Eadar-mheadhanach àrd Tuigidh e/i na prìomh-bheachdan ann an teagsa ioma-fhillteach air an dà chuid cuspairean cruaidh agus cuspairean feallsanachdail, agus tuigidh e deasbad teicnigeach anns a’ chuspair air a bheil e fhéin mion-eòlach.  Nì e còmhradh a tha fileanta agus luath gu leòr agus gum faod e conaltradh cunbhalach a dhèanamh ri luchd-labhairt dùchasach gun móran spàirn air taobh seach taobh. Sgrìobhaidh e teagsa soilleir mionaideach air raon farsaing de chuspairean, agus bheir e beachd air cuspair a tha sna naidheachdan, a’ mìneachadh nan leasan agus nam mì-leasan a bhuineas ri na diofar roghainnean.
C1 Adhartach Tuigidh e/i raon farsaing de theacsaichean fada dùbhlanacha, agus aithnichidh e brìgh a tha falaichte.  Cuiridh e a bheachdan an céill gu fileanta agus anns a bhad, gun sporghail ro fhollaiseach airson fhaclan iomchaidh.  Cleachdaidh e an cànan gu sùbailte agus gu h-éifeachdach airson ghnothaichean sòisealta, acadaimigeach agus proifeasanta. Sgrìobhaidh e teacsa soilleir, rianail, mionaideach, co-sheasmhach air chuspairean ioma-fhillteach, a’ cur feum gu h-ealanta air dòighean rianaidh agus dòighean co-cheangail.
C2 Làn-chomasach Tuigidh e/i gun strì cha mhór a h-uile rud a leigheas e agus a chluinneas e.  Nì e sùmhlachadh air fiosrachadh sgaipte, an dà chuid sgrìobhte agus labhairteach, gus beachdan agus iomraidhean a chur ri chéile ann an tuairisgeul co-sheasmhach.  Cuiridh e e fhéin an céill sa bhad, ann an dòigh air leth fileanta agus mionaideach, a’ sgaradh mion-chaochlaideachd brìghe, eadhan ann an suidheachaidhean gu math ioma-fhillteach.

Ceanglaichean a-mach deasaich