Eilean caol, air tha moran craobhan ann an Loch Creagnis

Oirthir an ear