Deasbaireachd:Esperanto

Add topic
There are no discussions on this page.

Tha an aiste seo a' bruidhinn mu aon taobh den deasbad. Chan eil eachdraidh na h-Esperanto cho sona neo aonaichte, mar a tha an aiste ag radh. Thainig moran cananan ura as, agus chan eil moran daoine san t-saoghail aig a tha Esperanto (uill, aireamh nas motha na Gaidhlig, a-reir coltais). A-reir cuid, tha Klingon aig aireamh nas airde na Esperanto!!! --Creachadair 17:24, 22 an Giblean 2008 (UTC)

Till gun duilleag "Esperanto".