Dearc-luachrach (dà-bheathach)

'Se dearc-luachrach biast bheag a tha càirdeal ri loisgean. Tha iad beò ann an dùthaich bhlàth agus cuiridh iad a chuid mhòr den tìde aca seachad ann am bùrn. Theid an lorg ann an America a Tuath, an Roinn-Eorpa agus Àisia a tuath.

Dearc-Luachrach
Dearc-Luachrach Òg

Bith am mathair a cuir uighean agus gan fhàgail. Nuair a tha na Dearc-Luachrach òg bi iad a fàgail an t-uisge airson bliadhna agus a tilleadh airson an larbha a chuir agus an dèidh sin bi iad a fuireach 'san uisge airson a choir dem beatha. Tha na Dearc-Luachrach bu math nimheil agus 'se dathan soilleir a th'aca air an cracan mar sanas do bheathaich eile.