Tha dàirich (no faigh muin, rach air muin, no theirig a-steach gu) 'na draosdachd glè bhuaireasach.

Dàirich