Dealbh sìmplidh conaltraidh
Teileagraf lèirsinneach

Tha conaltradh a' ciallachadh ciamar a tha daoine, neo innealan, a' deanamh còmhraidh ri cheile.