Hai,

Is mise Cecil Ward. Tha mi a' fuireach an Heasta 'san Eilean Sgitheanach.