Ged nach eil Gaeilge na h-Eirinn aig Clannad, air a bha Moya Brennan gle mheasail 's a dhiult e nuair a bha iad og ann am Gaoth Dobhair, Tir Chonaill/Dùn nan Gall.

Clannad.

Buill ClannadDeasaich

Ex-Buill ClannadDeasaich

  • Enya (Eithne Ní Bhraonáin)


Claran le ClannadDeasaich