'S dòcha gu bheil thu a' lorg CLÀR am foillsichear.

Se rud a tha rèidh ann an clàr. Uaireannan, tha e co-ionnan ri bòrd, ach cleachdar airson liostaichean 7c m.e. ann an clàr-àma; roinnean na bodhaig, m.e. clàr-fhiacail is clàr-aodainn; neo rud a tha dìreach comhnard.

Tha clàr a' ciallachadh reacoird cuideachd.