Is baile-mara air taobh siar na h-Eadailt a tha ann an Campo Baso.

Ann an 1943, a roimhe ionnsaigh an 8mh arm Breatanneach air Sicily, chuireadh feachd Breatanneach (a' gabhail a-steach aonad den Fhreiceadan Dubh) air tìr aig Campo Baso. Fhuair iad deagh phriobadh, agus chaidh an tarruinn air ais.