Eilean faisg air Aird na Murchain, ann an Loch Suaineart.

Sean bhata air Càrna