Airson "buadhar", faic cac

Tha Buadhair (Beurla adjective) a’ ciallachadh facal a bheir tuairisgeul air ainmear, neo a leasaicheas a chiall. Se buadhairean a tha ann am facail mar “mòr”, “gorm”, “sgith” 7c.