Sgioba Iomain

Sgire-Cluiche : Sgire a Tuath

Tha iad a' tarraing an cluicheadaran bhon sgire air taobh an ear Loch Nis.

Airson barrachd mu Taigh Both Fhleisginn.