Bodach na Nollaige

(Air ath-sheòladh o Bodach na Nollaig)

A-rèir beul-aithris tha Bodach na Nollaige a' toirt tìodhlaicean do chlann aig Nollaig.

Bodach na Nollaige

Nuair a chaidh Bodach na Nollaig a stucach shuas an t-similear, thoisich e ag èigheachd.