Blàr Sliabh an t-Siorraim

blàr ann an Alba, 1715
Blàr Sliabh an t-Siorraim - an dàrna leth dhen dealbh a rinneadh le John Wootton
  • Am batail a bu mhotha a chaidh a chur an ar-a-mach nan Seumasach 1715
  • Chuireadh am blàr air Sliabh an t-Siorraim, talamh monaidh an iar air baile Dùn Bhlàthain, Alba
  • Gun fhiosta, chaidh Blàr Preston a chur mun aon àm, shìos an Sasainn (12na-14mh dhen t-Samhain) - call eile airson nan Seumasach
  • Dh'fhàillig air taobh seach taobh buaidh a thoirt a-mach, ged a bha arm Mhàirr còrr is da uidhir arm an riaghaltais
  • Chaidh an t-ar-a-mach a dholaidh às a dhèidh

An luchd-cogaidh deasaich

 
Iain Caimbeul, dàrna Iarla Earraghaidheil
 
Iain Erskine, an t-siathamh Iarla Mhàirr - no Bobbing John mar a theirte ris

Bha mu 3000 fear aig Diùc Earraghaidheil. Ach bha mu 7000 aig Màrr - a chuid a bu mhotha dhiubh dheth na fineachan Gàidhealach, ged a bha Gàidheil an arm an riaghaltais cuideachd.

Faic cuideachd deasaich

Ceanglaichean a-mach deasaich