Tha an Apocruiphia na cruinneachadh de leabhraichean, mar sgrìobturan, aig nach eil fìos cò a sgrìobh iad, agus a tha gun ùghdarras sna eaglaisean Pròstanach.