Bha na 1990an eadar 1989 agus 2000 AC anns an 20mh linn.

Leirsgrios ann an Rwanda