Airson seaghan eile, faic Talamh (soilleireachadh).

'S e an talamh a tha ann an ùir, sam bi luibhean a’ fàs.

Achadh "Loess" anns a' Ghearmailt

Is iomadh seòrsa ùir a tha ri fhaighinn, a-rèir cia mheud uisge, grian agus teas a tha aca, agus dè seòrsa cloiche a tha fodha.